Zastupovanie obvodného lekára

Feb
20

 

 

Ambulancia obvodný lekár MUDr. Mikeska

  

 24.02.2017 (piatok) neordinuje

 

 

 Zastupovanie

 

   Dr.Barboríková,  Nová poliklinika TO

 

Posted By admin read more
Posted By admin read more

Pozvánka na 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Urmince

                                                                                                                              Urmince,   02. 02. 2017

P o z v á n k a

 

V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 a  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zvolávam

14.  zasadnutie  obecného zastupiteľstva,  ktoré  sa  uskutoční  dňa

10.  02.  2017   (piatok)  o  17,30 hod

v  zasadačke  Obecného  úradu  v  Urminciach

 

PROGRAM:

  1. Otvorenie 
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Voľba overovateľov zápisnice
  4. Informácia o investičnej  činnosti
  5. Informácia o prevádzkovaní vodovodu
  6. Informácia o problémoch s čističkami odpadových vôd
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver          

Ing. Jozef Cifra

starosta obce

 

Ambulancia obvodný lekár MUDr. Mikeska

Jan
26

 

 

Ambulancia obvodný lekár MUDr. Mikeska

  

30.01. (pondelok) až 03.02.2017 (piatok) neordinuje

 

 

 Zastupovanie

 

   Dr.Matejovič,  OZS Bojná

 

Posted By admin read more

Nahlásenie stavu vodomeru

Jan
03

Nahlásenie stavu vodomeru


         Obecný úrad Urmince oznamujeme občanom,  ktorí sú pripojení na obecný vodovod, že v našej obci sa začne robiť odpis stavu vodomerov   za IV. štvrťrok 2016.

Občania, ktorí nemajú zabezpečený prístup k vodovodným šachtám  počas pracovných dní, môžu do 13.  januára 2017  nahlásiť stav vodomeru na Obecnom úrade v  Urminciach u  Jany Kožiakovej na tel. č. 038/5386123 alebo

e-mailovej adrese :  jkoziakova@urmince.sk.

 

         Po tomto dátume začnú pracovníci obce robiť odpisy v tých domácnostiach, ktoré stav vodomeru nenahlásili.

 

 

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to Vitajte na oficiálnej stránke obce Urmince RSS