Pozvánka na 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Urmince

                                                                                                                              Urmince,   13. 06. 2016

P o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 a  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zvolávam

10.  zasadnutie  obecného zastupiteľstva,  ktoré  sa  uskutoční  dňa

17. 06. 2016   (t.j. piatok)  o  17,00 hod

v  zasadačke  Obecného  úradu  v  Urminciach

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie 
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Urmince na roky 2015 – 2020
 5. Plán ochrany obyvateľstva

      Plán evakuácie – časť B

      Dokumentácia obce na úseku obrany štátu

      Dokumentácia obce pri plnení úloh na úseku hospodárskej mobilizácie

      Plán materiálno – technického zabezpečenia jednotiek civilnej ochrany

      Dokumentácia obce Urmince na úseku krízového riadenia

      Dokumentácia riadenia záchranných prác pre jednotlivé mimoriadne udalosti a koordinácie  síl a prostriedkov využiteľných počas mimoriadnej udalosti

 1. Obnova územného plánu obce Urmince
 2. Návrh Záverečného účtu obce Urmince za rok 2015
 3. Investičná činnosť obce Urmince
 4. Správa z následného monitorovania projektu a miesta – Renovácia a rozvoj obce Urmince
 5. Informácia o stave detí v materskej škole
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Záver          

 

Ing. Jozef Cifra

starosta obce