Pozvánka na 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Urmince

                                                                                                                              Urmince,   02. 02. 2017

P o z v á n k a

 

V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 a  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zvolávam

14.  zasadnutie  obecného zastupiteľstva,  ktoré  sa  uskutoční  dňa

10.  02.  2017   (piatok)  o  17,30 hod

v  zasadačke  Obecného  úradu  v  Urminciach

 

PROGRAM:

  1. Otvorenie 
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Voľba overovateľov zápisnice
  4. Informácia o investičnej  činnosti
  5. Informácia o prevádzkovaní vodovodu
  6. Informácia o problémoch s čističkami odpadových vôd
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver          

Ing. Jozef Cifra

starosta obce