ZŠ s MŠ Urmince

Odkaz: http://zsurmince.edupage.org/

Prvá zmienka o vzdelávaní na území obce Urmince je dokladovaná v kronike školy vizitáciou z roku 1755. Táto pochádza od Antona Revayho a hovorí sa v nej, že učiteľom- organistom v tom čase je Antonín Kopný. 35-ročný katoík je kvalifikovaný pre učiteľskú službu. Vizitáciaz roku 1870 už dokumentuje plat učiteľa a poplatky rodičov za návštevu skoly svojich detí. V počiatkoch vzdelávania do Urminiec prichádzali deti aj so spádových usadlostí: Kľačany- Karlov Majer, pusta Bodok, Veľké Dvorany a Horné Štitáre. Filiálky Veľké Dvorany ( v roku 1852) a Horné Štitáre ( v roku 1872) sa odlúčili a založili si vlastné školy.

Prvým v kronike spomýnaným školmajstrom, je Ján Mihaovič a po ňom začína 12. marca 1829 svoju 61-ročnú prácu učiteľa, správcu školy a organistu Michal Vavrinec. Jeho zásluhou bola v roku 1873 postavená prvá budova urminskej skoly, ako jedna miestnosť pri jeho byte.Po schválení zákona z roku 1868 čl. 38 o vyučovaní v maďarskom jazyku nastali v jeho živote problémy, pretože on sám po maďarsky nevedel. Preto mu od roku 1868 vo vyučovaní pomáhali pomocní učitelia, krotí maďarský jazyk ovládali.Náboženstvo sa vyučovalo v rodnom slovenskom jazyku a reálie podľa zákona v maďarskom jazyku. Žiaci chodili do školy iba cez zimu. V jarných mesiacoch škola zostávalaprázdna. Obec nemala obecný pasienok a preto k paseniu stáda si každý gazda naučil svoje deti. Staršie deti pracovali ako nádenníci na veľkostatku.

Koniec I. svetovej vojny a rozpad Rakúsko-Uhorskej monarchie mal význam aj vo vzdelaní v našej obci. Vyučovanie sa dialo ešte ako predtým v maďarskom jazyku, ale od roku 1919 sa učilo už len čisto slovensky. Dochádzka do škly bola však nepravidelná, ako napríklad v školskom roku 1920/21 vykázali v školskej dochádzke 1848 zameškaných ospravedlnených hodín a 12017 zameškaných neospravedlnených hodín.V roku 1923 sa šírila nákazlivá nemoc mums, na následky ktorej nikto nezomrel. Školské roky počas II. Svetovej vojny boli smutné. Vojnou zbedačený muži na bojiskách, deti pomáhali doma, nahrádzajú tých, ktorí doma chýbali. Život v škole sa však celkom nezastavil, vyučovanie nebolo dlhodobo prerušené.


Dňom 1. 9. 1949 vzniká v Urminciach aj neúplná stredná škola, ktorá mala dve triedy a riaditeľom sa stal dlhoročný učiteľ Valent Fábik.Nebolo však priestorov. Predstavitelia obce navrhli adaptáciu budovy na Hornom konci (Salaš), získať priestory pre strednú školu. V letných mesiacoch adaptačné práce pokročili natoľko, že už 24. novembra 1949 sa začalo vyučovať v tejto budove školy. Národná škola mala dve učebne a tri triedy, stredná škola mala dve učebne a dve triedy. Školským rokom 1953/54 na základe výnosu Ministerstva školstva vzniká v Urminciach osemročná stredná škola. Vyučovanie bolo však striedavé, pretože škola mala iba 4 učebne.


Význámným školským rokom bol rok 1960/61. Do praxe vstúpil nový školský zákon o povinnej deväťročnej dochádzke, vznikajú základné deväťročné školy- ZDŠ. V tomto školskom roku prvýkrát žiaci zadarmo dostali učebnice aj školské potreby. Nasledujúci rok bol bol pre školu ešte významnejší. Od 19. februára 1962 sa začalo vyučovanie v novopostavenej 11-triednej škole.


V polovici 60- tych rokov nastáva integrácia škôl v menších obciach. Táto integrácia postihla aj našu školu. Integrácia začala v školskom roku 1964/65, kedy do ZDŠ v Urminciach začali prichádzať žiaci z Nemčíc. Integračný proces žiakov roč. 5.- 9. z n Nemčíc bol uskutočnený v šk. roku 1967/68. V školskom roku 1976/77 začala integrácia žiakov roč. 5.- 9.z Hajnej Novej Vsi a z Horných Štitár. V tomto školskom roku začali odchádzať žiaci z Nemčíc do Topoľčian. V školskom roku 1979/80 sa integrácia ukončila a odvtedy sa na škole v Urminciach vyučujú všetci žiaci z Horných Štitár a Hajnej Novej Vsi. V roku 1964 bola uskutočnená v školskom areáli výstavba učiteľskej bytovky a v roku 1982 ďalšej bytovky.V školskom roku 1981/82 nastáva opäť zmena v školskej sústave a ZDŠ v Urminciach sa mení na Základnú školu v Urminciach s dvomi stupňami:I. stupeň 1.- 4., II. Stupeň roč. 5- 8.


Žiaci školy za posledné obdobie získali ocenenia v rámci Slovenska najmä v prírodovedných, požiarnických, turistických, športových, výtvarných súťažiach.
Budova školy z roku 1962 zostáva, nároky na školu resp. na vyučovanie stúpajú. Škola je priestorovo malá, nestačí na dnešné pomery.