Zasadnutia, pozvánky, zápisnice

Zasadnutia

Pozvánka na 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Urmince

                                                                                                                              Urmince,   02. 02. 2017

P o z v á n k a

 

V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 a  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zvolávam

14.  zasadnutie  obecného zastupiteľstva,  ktoré  sa  uskutoční  dňa

10.  02.  2017   (piatok)  o  17,30 hod

v  zasadačke  Obecného  úradu  v  Urminciach

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie 
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Informácia o investičnej  činnosti
 5. Informácia o prevádzkovaní vodovodu
 6. Informácia o problémoch s čističkami odpadových vôd
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver          

Ing. Jozef Cifra

starosta obce

 

Pozvánka

Starosta obce Urmince

 

                                                                                                                              Urmince,   15. 11. 2016

 

P o z v á n k a

 

V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 a  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvolávam

 

12.  zasadnutie  obecného zastupiteľstva,  ktoré  sa  uskutoční  dňa

 

24.  11.  2016   (ŠTVRTOK)  o  17,00 hod

 

v  zasadačke  Obecného  úradu  v  Urminciach

 

 

PROGRAM:

 

 1. Otvorenie 
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Informácia o investičnej  činnosti
 5. VZN a návrhy do rozpočtu
 6. Rozpočet na rok 2017 - 2019
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver          

 

 

 

 

                      Ing. Jozef Cifra

           starosta obce

 

 

Pozvánka na 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Urmince

                                                                                                                              Urmince,   13. 06. 2016

P o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 a  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zvolávam

10.  zasadnutie  obecného zastupiteľstva,  ktoré  sa  uskutoční  dňa

17. 06. 2016   (t.j. piatok)  o  17,00 hod

v  zasadačke  Obecného  úradu  v  Urminciach

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie 
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Urmince na roky 2015 – 2020
 5. Plán ochrany obyvateľstva

      Plán evakuácie – časť B

      Dokumentácia obce na úseku obrany štátu

      Dokumentácia obce pri plnení úloh na úseku hospodárskej mobilizácie

      Plán materiálno – technického zabezpečenia jednotiek civilnej ochrany

      Dokumentácia obce Urmince na úseku krízového riadenia

      Dokumentácia riadenia záchranných prác pre jednotlivé mimoriadne udalosti a koordinácie  síl a prostriedkov využiteľných počas mimoriadnej udalosti

 1. Obnova územného plánu obce Urmince
 2. Návrh Záverečného účtu obce Urmince za rok 2015
 3. Investičná činnosť obce Urmince
 4. Správa z následného monitorovania projektu a miesta – Renovácia a rozvoj obce Urmince
 5. Informácia o stave detí v materskej škole
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Záver          

 

Ing. Jozef Cifra

starosta obce

Pages