Posted By admin read more

Pozvánka na 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dec
08

Starosta obce Urmince

 

                                                                                                                             Urmince,   08. 12. 2016

 

P o z v á n k a

 

V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 a  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvolávam

 

13.  zasadnutie  obecného zastupiteľstva,  ktoré  sa  uskutoční  dňa

 

16.  12.  2016   (piatok)  o  17,00 hod

 

v  zasadačke  Obecného  úradu  v  Urminciach

 
 

PROGRAM:

 
  1. Otvorenie  

  2. Investičné návrhy rozvoja obce na rok 2017

  3. Rôzne

  4. Diskusia

  5. Ukončenie volebného roka 2016

  6. Záver           

Posted By admin read more

Nahlásenie stavu vodomeru

Oct
05

Nahlásenie stavu vodomeru


         Obecný úrad Urmince oznamujeme občanom,  ktorí sú pripojení na obecný vodovod, že v našej obci sa začne robiť odpis stavu vodomerov za III. štvrťrok 2016.

Občania, ktorí nemajú zabezpečený prístup k vodovodným šachtám  počas pracovných dní, môžu od 3. októbra 2016 do 10. októbra 2016  nahlásiť stav vodomeru na Obecnom úrade v  Urminciach u  Jany Kožiakovej na tel. č. 038/5386123 alebo e-mailovej adrese :  jkoziakova@urmince.sk.

 

         Po tomto dátume začnú pracovníci obce robiť odpisy v tých domácnostiach, ktoré stav vodomeru nenahlásili.

 

 

Posted By admin read more
Posted By admin read more

Pages

Subscribe to Vitajte na oficiálnej stránke obce Urmince RSS