Posted By admin read more

Zasadnutie OZ 8

Starosta obce Urmince

                                                                                                                              Urmince,   02. 03. 2016

P o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 a  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zvolávam

8.  zasadnutie  obecného zastupiteľstva,  ktoré  sa  uskutoční  dňa

11. 03. 2016   (t.j. piatok)  o  17,30 hod

v  zasadačke 

Obecného  úradu  v  Urminciach

PROGRAM:

 1. Otvorenie 
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Informácia o priebehu prevádzky vodovodu
 5. Stanovisko k narušeniu budovy Obecného úradu Urmince
 6. Stanovisko k investičnej výstavbe:
  - oplotenie cintorína
  - chodníky
 7. Návrh osláv  860.  výročia obce Urmince
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Záver
   

Ing. Jozef Cifra

starosta obce

Posted By admin read more

OZNAM O  VÝMERE VODOMEROV

Feb
03
Obecný úrad v Urminciach
oznamuje občanom, že od  03. 02. 2016  prebieha v našej obci výmena vodomerov. Žiadame občanov, aby sprístupnili vodovodné šachty, ktoré musia byť vyčistené a odvodnené,  a tým  umožnili pracovníkom výmenu vodomeru.  
Občanov,  ktorí nemôžu počas pracovných dní sprístupniť vodovodné šachty, žiadame, aby nahlásili možný termín výmeny vodomeru na Obecný úrad v Urminciach,
p. Kožiakovej, tel. č.038/5386123.
Posted By admin read more

Pages

Subscribe to Vitajte na oficiálnej stránke obce Urmince RSS